ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

نکته

عصمت و امامت

بسم الله الرحمن الرحیمعصمت و امامتمولانا شیخ نجم الدین طبری آملی در پندنامه فرزند که ابتدایش اینگونه آغاز میشود اول نامه نام یزدانا به تبرک شده است عنواناتا بدانجا که در امر عصمت وامامت فرماید صلوات و سلام حق هردم به نبی و به آل ایشاناسر یس و رمز طاهایش شد اشارت بدان عزیزاناسمت عصمت و امامت را حق بدیشان بکرد احسانارتبت…
ادامه مطلب ...