ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

نثر

ای دوست

بسم الله الرحمن الرحیم ای دوست اگر قهر است و اگر ناز است همه بهر دوستان ساز است که بیگانگان از آن کمتراند که به آنان پردازند اگرخطاب است و یا اگر عتاب است همه با احباب است که دشمن را بهره از این بحر حباب بلکه سراب است اگر وعده و یا وعید است برای عبید است وگرنه آنکه درنزدخود سلطان است جزو نامحرمان است وهم پیاله حرمان وهمشیره شیطان است…
ادامه مطلب ...