ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

منتظر

مفرد مذکر غایب

بسم الله الرحمن الرحیم مفرد مذکر غایب : در ادبیات عرب هو است ودرادبیات فارسی او ست ودر ادبیات عشق حضرت مهدی منتظر عج است که مفرد است چون او فرد ویگانه دهر است مذکر است چون مردانگی نامیست درخور او وغایب است از انظار درحالیکه حاضر است در قلوب وافکار سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.
ادامه مطلب ...

اشعار ۲

بسم الله الرحمن الرحیم اشعار استاد محمد مهدی معماریان قسمت دوم: بیا تا بخوانیم گل یاسمین را همان سرّ سین را (یس والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین) ای…
ادامه مطلب ...