ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

مناظره

نکته ای درکیفیت بحث و مناظره

بسم الله الرحمن الرحیم نکته ای درکیفیت بحث ومناظره وقتی باطرف مقابل بحث میکنی ابتدا بگذار او سخن گوید زیرا کلامی که در آخر گفته میشود بیشتر در نفوس اثرمیکند واین قاعده ایست درعلم النفس بدین لحاظ حضرت موسی ع به ساحران فرعون فرمود _القوا ماانتم ملقون _اول شما بیفکنید یعنی آنان رامقدم داشت واین تاخر باعث درقبولی درنزد سامع است وبهمین جهت دردعای…
ادامه مطلب ...