ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

معرفت استاد

أَدّبُ المُریدِ مَعَ شَیخِه

رساله ی إلحاقیأَدّبُ المُریدِ مَعَ شَیخِه شبان وادی ایمن گهی رسد به مرادکه چند سال به جان خدمت شعیب کندترجمه و تعلیقاستاد محمد مهدی معماریانرساله ی إلحاقیأدَبُ الُمُریدِ مَعَ شَیخِهِفی الکََتابالوَصَایَای شَیخُ الاَکبَر محیَی الدّین بن عربیمن الکتابالنَّصره َالنَّبویَّه لاهل الطّریقه الشّاذلیهتألیفشیخ استاد مصطفی…
ادامه مطلب ...