ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

مداوی الکلوم

ترک دنیا و آخرت

بسم الله الرحمن الرحیمبرکلاه فقر میباید سه تَرک تَرک دنیا ترک عقبی ترک ترکشیخ اکبر محیی الدین ابن عربی درکتاب فتوحات مکیه ج۱ص۱۵۴ گوید با ارواح اقطاب قبل ازخاتم انبیا ص ملاقات داشتم و آنان نام خود را به عربی برایم گفتند یکی از آنان به نام مداوی الکلوم بود و شیخ کلماتی از ایشان نقل میفرماید و از جمله آن کلمات اینست که فالحقیقه الحقیقه…
ادامه مطلب ...