ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

محمد بن حنفیه

سید حمیری شاعر اهلبیت ع

بسم الله الرحمن الرحیمسید حمیری شاعر اهلبیت عمرزبانی در کتاب اخبار السید مینویسد بدون شک سیدبن محمد کیسانی مذهب بود وعقیده داشت محمد بن حنفیه مهدی قائم است و درکوه رضوی اقامت دارد ولی ازاین عقیده برگشت ومعتقد به امامت امام صادق ع شد وگفتتجعفرتُ باسم الله والله اکبرُ وایقنتُ انّ الله یعفو ویغفرُ یعنی بانام خدا جعفری مذهب شدم و خدا…
ادامه مطلب ...