ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

لوط

غضب و کظم غیظ

بسم الله الرحمن الرحیم غضب و کظم غیظ غضب حالتی نفسانیست که باعث بر اذیت انسان میشود یا بهتر بگویم امریست که وقتی وارد در قلب میشود آن را پر میکند و این پر شدن قلب باعث ضیق و تنگی آن میگردد به نحوی که صاحب غضب از این حالت در رنج قرار میگیرد و اذیت میشود و میخواهد با بیرون ریختن آن از قلب خود به راحت برسد و بیرون ریختن آن جز بوسیله انتقام…
ادامه مطلب ...