ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

قرب نوافل

۱۴۰۰-۱۱-۱۶ شرح عیون عین ۴۵ جلسه ۲۸۷

بسم الله الرحمن الرحیم "شنبه کتاب عیون مسائل نفس ۱۴۰۰/۱۱/۱۶" موضوع: بحث در مورد مقامات انسانی در مباحث معرفت نفس ادله تجرد نفس عنوان می‌شود، بعضی از ادله تجرد قوه خیال را اثبات می‌کند مثل صورتهای که در خیال دیده می‌شود. یک سری از ادله تجرد عقل را اثبات می‌کند لذا تجرد مراتب دارد (خیالی، عقلی و فوق عقلی) این مسئله مهم در فلسفه است به این…
ادامه مطلب ...