ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

فنا

غیرت

بسم الله الرحمن الرحیمغیرت غیرت دو گونه است غیرت عاشقی و غیرت معشوقی غیرت معشوقی آنست که معشوق نمیخواهد عاشق غیر او را بنگرد و یا دوست داشته باشد و غیرت عاشقی آنست که عاشق نمیخواهد کسی معشوق او را دوست داشته و یا از او لذت ببرد اما غیرت عاشقی و معشوقی در طریق عرفان الهی غیرت معشوقی رشک و غیرت حق است بر اولیای خویش که جز وی کسی را دوست…
ادامه مطلب ...

ممسوس

بسم الله الرحمن الرحیمقال رسول الله ص لاتسبّوا علیاً فانّه ممسوس فی ذات الله (الاربعون حدیثا عن اربعین شیخا‌)رسولخداص فرماید علی را ناسزا مگوئید که…
ادامه مطلب ...