ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

فتنه

فال حافظ در رابطه با کرونا

بسم الله الرحمن الرحیم اکنون که با حافظ خلوت نشین خلوتی داشتم خواستم تا در رابطه با این بلای کرونا چیزی بگوید که این غزل آمد خیز تاخرقه صوفی به خرابات بریم شطح وطامات به بازار خرافات بریم تا آنجا که فرمود شرممان باد زپشمینه آلوده خویش گربدین فضل وهنر نام کرامات بریم نام کرامات خیلی نزدیک به کرونا است میفرماید باوجود پشمینه…
ادامه مطلب ...