ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

شیخ عباس قمی

پیشینه انسان

بسم الله الرحمن الرحیمقسمتی از هویت هر انسانی را تاریخ وپیشینه او میسازد بدین معنا که وقتی ازشخصی پرسش میشود شما کیستی؟ آن شخص در جواب اعقاب وپدران خود وهمچنین جغرافیای زندگی آنها وآئین واعتقادات آنان را بازگو میکند در همین راستا می بینیم که قرآن کریم قدیمی ترین پیشینه انسان را که خلقت آدم وحوا ع وسرگذشت آنان باشد را بیان میکند تا انسان…
ادامه مطلب ...