ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

سخن

و تکلمنّا ایدیهم

قال الله تعالی (...و تکلمنّا ایدیهم ...)استاد محمدمهدی معماریانقال الله تعالی (...و تکلمنّا ایدیهم ...)یس  ترجمه :و دستهای ایشان با ما سخن میگوید .انتقال معانی گاه با صوت و لفظ صورت می بندد و گاه با خط و علامت اما اشاره نیز از جمله راه های انتقال معناست که بیشتر توسط دست انجام می گیرد و همه انسانها با اختلافاتی که در زبان و لغت دارند اما…
ادامه مطلب ...