ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

زلیخا

قمیص

بسم الله الرحمن الرحیم کلمه قمیص که به معنی پیراهن است مجموعا شش بار در قرآن کریم آمده وهرشش بار آن در سوره یوسف ومربوط بجناب یوسف است یکی قمیصی بود که برادرانش دریده و باخونی دروغین به نزد یعقوب بردند دوم قمیصی که زلیخا آنرا درید ودراین ماجرا چهار بار لفظ قمیص آمده است سوم قمیصی بود که برای شفای چشمان یعقوب فرستاد پس یک پیراهن از سر خشم…
ادامه مطلب ...