ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

خیال

۱۴۰۲-۴-۱۱ شرح عیون عین ۵۰ جلسه ۳۲۶

بسم الله الرحمن الرحیم یک شنبه ۱۴۰۲/۴/۱۱ کتاب عیون «جلسه ۳۲۶» موضوع: شرح عین ۴۹ در سعادت نفس: تبصره دیگر: تحت این عنوان که ادراکات انسان از آن پایین‌ترین مراتب شروع می‌شود تا اعلی درجات، مثل وحی و الهام یا خود ادراک عقلی. می‌خواهد بگوید حرکت جوهری نفس از جسمانیت الحدوث بودن نفس که پایین‌ترین مرتبه هست آغاز می‌شود آغاز می‌شود و تا اعلی…
ادامه مطلب ...