ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

حوا

تبعیدگاه دنیا

بسم الله الرحمن الرحیمتبعیدگاه دنیااز آب و خاک صورتی بدیع آفریده شد همگان او را نگاه میکردند او بیحرکت روی زمین دراز کشیده بود ناگاه عطسه ای کرد چشمانش گشوده شد لختی درنگ کرد سپس از جا برخواست با حیرت به اطراف نگریست و به اشیاء و موجودات اطراف خیره گشته بود بعد از تماشای پیرامون خود نگاهی به خویش افکند دستان خود را زیر و رو میکرد و…
ادامه مطلب ...

مادر

بسم الله الرحمن الرحیمبه مناسبت روز مادرما چند مادر داریم اولین آنها طبیعت است که ما در رحم این طبیعت پروریده میشویم بروی آن راه میرویم واز مواهب آن…
ادامه مطلب ...