ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

حسنه

یکان و دهگان

بسم الله الرحمن الرحیم کان علی ابن الحسین ع یقول: ویحَ من غلبت واحدتُه عشرتُه ترجمه امام سجاد ع میفرمودند وای بر کسیکه یکانش بیشتر از دهگانش باشد (امالی شیخ مفید مجلس ۲۳) منظور از یکان ودهگان در این حدیث سیئات وحسنات است زیرا برای هرسیئه یک گناه نوشته شود وبرای هر حسنه ده ثواب امام ع میفرماید وقتی برای حسنه ده ثواب است وبرای سیئه یک گناه…
ادامه مطلب ...