ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

تطهیر

داستان فلسفی قسمت ۸

بسم الله الرحمن الرحیمداستان فلسفی قسمت ۸گفت برای بالا رفتن از این کوه باید استعداد لازم رابدست آوری گفتم یعنی باید چکنم؟ گفت باید خود را تطهیر وپاکیزه نمایی تا بتوانی مسیر بالارفتن از کوه را طی نمایی گفتم چگونه خود راتطهیر کنم گفت با آب گفتم با آب خودم را بشویم گفت آری گفتم به همین راحتی ؟ چوپان نگاهی از سر لطف ومهربانی بمن کرده و…
ادامه مطلب ...