ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

بدن

تبعیدگاه دنیا

بسم الله الرحمن الرحیم تبعیدگاه دنیا از آب و خاک صورتی بدیع آفریده شد همگان او را نگاه میکردند او بیحرکت روی زمین دراز کشیده بود ناگاه عطسه ای کرد چشمانش گشوده شد لختی درنگ کرد سپس از جا برخواست با حیرت به اطراف نگریست و به اشیاء و موجودات اطراف خیره گشته بود بعد از تماشای پیرامون خود نگاهی به خویش افکند دستان خود را زیر و رو میکرد و…
ادامه مطلب ...