ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

باده

شراب و باده در اشعار عرفانی

بسم الله الرحمن الرحیمگویندهلال رمضان گشت پدید منبعد بگردباده نتوان گردیددرآخرشعبان بخورم چندان می تادررمضان مست بیفتم تاعیدازاشعارمنسوب به خیام نیشابوریدراشعار عرفانی مراد از شراب و باده و امثال این موارد اشاره به مقام معرفت است لکن هرکجا در اشعار اینگونه تعابیر بکار برود حتما اشارات عرفانی مراد نیست بلکه گاهی شعرا ازاین کلمات برای طبع…
ادامه مطلب ...