ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

انجیل

قطعه ای ادبی در نقد آئین وکتاب مسیحیین

بسم الله الرحمن الرحیمقطعه ای ادبی در نقد آئین وکتاب مسیحییندر مغرب بی فروغ آنجا که خورشید در چشمه ای گل آلود غروب مینمود من در تکاپوی جستن حقیقت متحیرانه طی طریق میکردم بهرسو سری میزدم و درهر راهی بدنبال پناهی بودم پس چون هوا به تیرگی گرائید چشمم به قدیسه ای بی شرم روشن گردید که شهوت از اندامش و هرزگی از دیدگانش میریخت مرا بسوی خود…
ادامه مطلب ...

ایلیاه

بسم الله الرحمن الرحیم✝انجیل متّی باب یازدهم آیه ۱۴و هرگاه که قبول نمائید این ایلیاه است که آمدن وی ضروری بود✝انجیل متّی باب هفدهم آیه ۱۰تا ۱۱پس…
ادامه مطلب ...