ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

اسرائیل

قرآن وعترت

بسم الله الرحمن الرحیمقرآن و عترتحدیث متواتر نبویست که فرماید انی تارک فیکم الثقلین ..... من دوچیز گرانبها در میان شما به امانت مینهم یکی کتاب خدا و دیگری عترتم یعنی اهلبیتم این دو از هم جدا نمیشوند تا در حوض به من بپیوندند اگر به این دو چنگ زنید هرگز گمراه نشوید نکته ای در حدیث همانند یحیی بن زکریا در بنی اسرائیل حسین ابن علی در اولاد…
ادامه مطلب ...