ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

احدیت

۱۴۰۰-۵-۹ شرح عیون عین ۴۰ جلسه ۲۷۱

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع" شرح عین ۴۰ بحث تناسبات نسبت بین قوا و مدرکات بحث به مناسبت اشیاء این عالم کشیده شده ۷-حقایق اشیاء در حضرت علمی بسیط است، بنابراین انها را به نحو تعینشان در حضرت علمی جز، با احدیت خود ادراک نمیکنیم. یعنی انها در مرتبه احدی هستند و آنجا ترکیب راه ندارد ، عارف بخواهد اشیاء الهی را به نحو انجا درک کند باید با احدیت…
ادامه مطلب ...