ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

ابوسعید ابوالخیر

جواب شبهه وهابیون

جواب شبهه وهابیون استاد : محمد مهدی معماریان جواب شبهه وهابیون در مورد زیارت قبور و توسل به ائمه اطهار با آیات قرآن این مقاله در رد عقیدۀ وهابیون است که شاخ و برگ شجرۀ خبیثه بنی امیه علیهم العذاب و الهاویه می باشند در مورد زیارت قبور نیکان و صالحان و استمداد جستن از ارواح طیبه ایشان که آن را شرک دانسته و کاری عبث و بی فایده می خوانند . پس می گوئیم…
ادامه مطلب ...