ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

آصف بن برخیا

۱۴۰۲-۴-۱۱ شرح عیون عین ۵۰ جلسه ۳۲۶

بسم الله الرحمن الرحیم یک شنبه ۱۴۰۲/۴/۱۱ کتاب عیون «جلسه ۳۲۶» موضوع: شرح عین ۴۹ در سعادت نفس: تبصره دیگر: تحت این عنوان که ادراکات انسان از آن پایین‌ترین مراتب شروع می‌شود تا اعلی درجات، مثل وحی و الهام یا خود ادراک عقلی. می‌خواهد بگوید حرکت جوهری نفس از جسمانیت الحدوث بودن نفس که پایین‌ترین مرتبه هست آغاز می‌شود آغاز می‌شود و تا اعلی…
ادامه مطلب ...

هفته نامه

بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه جلسه تاریخ 93/01/21 و رجله زیارة العلماء: نکته1: نفْسِ قدم برداشتن در راه علم اهمیت دارد؛ چرا که در همین گام برداشتن است که انسان…
ادامه مطلب ...