عیون مسائل نفس

به شرح استاد محمد مهدی معماریان :
علامه حسن زاده آملی در حالی که به آن کلام مبارک خدای سبحان که فرموده است:( هَٰذَا کِتَابُنَا یَنطِقُ عَلَیْکُم بِالْحَقِّ إِنَّا کُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ) تبرک می جوید، گوید: این فرائد، حاصل نظر و تحقیق و تدقیق و تنمیق و تنقیب اوست پیرامون معرفت نفس در طول سالهای بسیار، که در دو حوزه تهران و قم به تدریس کتب حکمیه برهانیه، و صحف نوریه عرفانیه اشتغال داشته است، کتبی که در واقع تفاسیر انفسیه کشف اتم محمدی و فصل خطاب محمدی ص می باشند. این بنده، از آن مفیض وهاب علی الاطلاق، امید دارد که هر عینی از این عیون را مصداق (عینا یشرب بها عبادالله) قرار داده، آنها را به جوشش و فیضان وا دارد. و اینها از مواهب سنیه و عطایای جزیله و جوایز کریمه نفیسه خدایند که بنده مستکین خویش را روزی گردانید و بدو توان تفجیرشان را عنایت فرمود، فله الحمد علی ما هدینا و له الشکر علی ما اولینا. و چون رساله اش، عیون مسائل نفس را مختصر و وجیز و مفید و عزیز یافت، بر آن شد تا به قدر وسع و طاقت به شرح آن همت گمارد، در حالی که دست نیازش به سوی خداوند -جل شأنه- بلند بود. پس خدایش -علت کلمته- توفیقش عنایت فرمود، و اوست ولیّ التوفیق.

 • قابل توجه عزیزان نظر استاد برای شروع دروس وسیر مطالعاتی به ترتیب زیر میباشد:

۱- مقدمه معرفت نفس
۲- صد کلمه در معرفت نفس
۳- آغاز و انجام
۴- مدارج و معارج
۵- انسان و قرآن
۶- انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه
۷- عیون مسائل نفس

 

 

نام فایل / لینکحجم
93.09.15-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.057-J.001-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.95 Mb
93.09.22-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.057-J.002-Ostad.Mahdi.Memarian.mp314.63 Mb
93.09.26-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.058-J.003-Ostad.Mahdi.Memarian.mp313.48 Mb
93.10.06-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.061-J.004-Ostad.Mahdi.Memarian.mp313.78 Mb
93.10.08-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.063-J.005-Ostad.Mahdi.Memarian.mp313.46 Mb
93.10.13-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.064-J.006-Ostad.Mahdi.Memarian.mp314.52 Mb
93.10.20-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.066-J.007-Ostad.Mahdi.Memarian.mp312.67 Mb
93.10.27-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.069-J.008-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.76 Mb
93.10.29-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.071-J.009-Ostad.Mahdi.Memarian.mp312.17 Mb
93.11.04-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.071-J.010-Ostad.Mahdi.Memarian.mp313.06 Mb
93.11.15-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.074-J.011-Ostad.Mahdi.Memarian.mp313.59 Mb
93.11.18-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.075-J.012-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.7 Mb
93.11.25-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.080-J.013-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.85 Mb
93.11.29-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.081-J.014-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.48 Mb
93.12.02-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.084-J.015-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.45 Mb
93.12.06-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.088-J.016-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.85 Mb
93.12.23-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.091-J.017-Ostad.Mahdi.Memarian.mp312.82 Mb
93.12.27-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.094-J.018-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.62 Mb
94.01.15-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.095-J.019-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.2 Mb
94.01.19-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.097-J.020-Ostad.Mahdi.Memarian.mp312.53 Mb
94.01.22-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.102-J.021-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.38 Mb
94.02.02-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.104-J.022-Ostad.Mahdi.Memarian.mp312.47 Mb
94.02.09-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.106-J.023-Ostad.Mahdi.Memarian.mp313.46 Mb
94.02.19-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.108-J.024-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.16 Mb
94.02.23-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.108-J.025-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.56 Mb
94.02.26-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.108-J.026-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.95 Mb
94.03.02-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.108-J.027-Ostad.Mahdi.Memarian.mp312.35 Mb
94.03.06-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.108-J.028-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.65 Mb
94.03.09-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.108-J.029-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.45 Mb
94.03.09-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.109-J.030-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.43 Mb
94.03.09-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.109-J.031-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.4 Mb
94.03.09-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.109-J.032-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.59 Mb
94.05.07-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.110-J.033-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.53 Mb
94.05.10-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.110-J.034-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.35 Mb
94.05.14-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.110-J.035-Ostad.Mahdi.Memarian.mp37.37 Mb
94.05.21-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.110-J.036-Ostad.Mahdi.Memarian.mp312.57 Mb
94.05.25-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.111-J.037-Ostad.Mahdi.Memarian.mp38.94 Mb
94.06.07-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.111-J.038-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.02 Mb
94.06.21-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.111-J.039-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.86 Mb
94.06.25-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.111-J.040-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.57 Mb
94.07.04-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.111-J.041-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.48 Mb
94.07.08-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.111-J.042-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.7 Mb
94.07.11-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.111-J.043-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.19 Mb
94.07.18-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.111-J.044-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a10.99 Mb
94.08.09-Oun-Masael-Nafs-Dib.00-P.111-J.045-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.67 Mb
94.08.13-Oun-Masael-Nafs-Eyn.01-P.17-J.046-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.04 Mb
94.08.16-Oun-Masael-Nafs-EYN.02-P.17-J.047-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a13.64 Mb
94.08.20-Oun-Masael-Nafs-EYN.03-P.17-J.048-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a11.28 Mb
94.08.30-Oun-Masael-Nafs-EYN.04-P.17-J.049-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a14.03 Mb
94.09.04-Oun-Masael-Nafs-EYN.04-P.17-J.050-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a12.44 Mb
94.09.07-Oun-Masael-Nafs-EYN.04-P.17-J.051-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a12.52 Mb
94.09.21-Oun-Masael-Nafs-EYN.04-P.17-J.052-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a12.5 Mb
94.09.25-Oun-Masael-Nafs-EYN.04-P.17-J.053-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a12.28 Mb
94.10.09-Oun-Masael-Nafs-EYN.04-P.17-J.054-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a12.31 Mb
94.10.12-Oun-Masael-Nafs-EYN.04-P.17-J.055-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a12.03 Mb
94.10.16-Oun-Masael-Nafs-EYN.04-P.17-J.056-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a11.66 Mb
94.10.26-Oun-Masael-Nafs-EYN.05-P.17-J.057-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a11.68 Mb
94.10.30-Oun-Masael-Nafs-EYN.05-P.17-J.058-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a11.59 Mb
94.11.03-Oun-Masael-Nafs-EYN.05-P.17-J.059-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a13.04 Mb
94.11.07-Oun-Masael-Nafs-EYN.06-P.18-J.060-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a11.15 Mb
94.11.10-Oun-Masael-Nafs-EYN.06-P.18-J.061-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a11.18 Mb
94.11.17-Oun-Masael-Nafs-EYN.07-P.18-J.062-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a4.59 Mb
94.11.21-Oun-Masael-Nafs-EYN.07-P.21-J.063-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a9.76 Mb
94.11.24-Oun-Masael-Nafs-EYN.07-P.21-J.064-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a10.62 Mb
94.12.01-Oun-Masael-Nafs-EYN.07-P.21-J.065-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a13.65 Mb
94.12.05-Oun-Masael-Nafs-EYN.08-P.21-J.066-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a12.7 Mb
94.12.08-Oun-Masael-Nafs-EYN.08-P.21-J.067-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a12.42 Mb
94.12.19-Oun-Masael-Nafs-EYN.08-P.21-J.068-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a12.1 Mb
94.12.26-Oun-Masael-Nafs-EYN.08-P.21-J.069-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a9.05 Mb
95.01.11-Oun-Masael-Nafs-EYN.08-P.21-J.070-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a11.95 Mb
95.01.14-Oun-Masael-Nafs-EYN.08-P.21-J.071-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a10.41 Mb
95.01.25-Oun-Masael-Nafs-EYN.09-P.22-J.072-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a10.67 Mb
95.02.04-Oun-Masael-Nafs-EYN.09-P.22-J.073-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a10.12 Mb
95.02.08-Oun-Masael-Nafs-EYN.09-P.22-J.074-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a8.19 Mb
95.02.18-Oun-Masael-Nafs-EYN.09-P.22-J.075-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a12.6 Mb
95.02.25-Oun-Masael-Nafs-EYN.09-P.22-J.076-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a10.85 Mb
95.02.29-Oun-Masael-Nafs-EYN.09-P.22-J.077-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a11.08 Mb
95.03.05-Oun-Masael-Nafs-EYN.09-P.22-J.078-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a11.08 Mb
95.03.08-Oun-Masael-Nafs-EYN.09-P.22-J.079-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a10.54 Mb
95.03.15-Oun-Masael-Nafs-EYN.09-P.22-J.080-Ostad.Mahdi.Memarian.m4a9.87 Mb
95.04.19-Oun-Masael-Nafs-EYN.10-P.22-J.081-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.27 Mb
95.04.23-Oun-Masael-Nafs-EYN.10-P.22-J.082-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.12 Mb
95.04.30-Oun-Masael-Nafs-EYN.10-P.22-J.083-Ostad.Mahdi.Memarian.mp312.31 Mb
95.05.02-Oun-Masael-Nafs-EYN.10-P.22-J.084-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.31 Mb
95.05.06-Oun-Masael-Nafs-EYN.11-P.22-J.085-Ostad.Mahdi.Memarian.mp312.28 Mb
95.05.10-Oun-Masael-Nafs-EYN.11-P.22-J.086-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.28 Mb
95.05.27-Oun-Masael-Nafs-EYN.11-P.23-J.087-Ostad.Mahdi.Memarian.mp38.65 Mb
95.05.30-Oun-Masael-Nafs-EYN.11-P.23-J.088-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.25 Mb
95.06.06-Oun-Masael-Nafs-EYN.11-P.23-J.089-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.72 Mb
95.06.10-Oun-Masael-Nafs-EYN.11-P.23-J.090-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.2 Mb
95.06.13-Oun-Masael-Nafs-EYN.12-P.23-J.091-Ostad.Mahdi.Memarian.mp312.7 Mb
95.06.17-Oun-Masael-Nafs-EYN.12-P.23-J.092-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.51 Mb
95.06.24-Oun-Masael-Nafs-EYN.13-P.23-J.093-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.43 Mb
95.06.27-Oun-Masael-Nafs-EYN.13-P.23-J.094-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.13 Mb
95.07.03-Oun-Masael-Nafs-EYN.13-P.23-J.095-Ostad.Mahdi.Memarian.mp37.2 Mb
95.08.01-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.096-Ostad.Mahdi.Memarian.mp312.22 Mb
95.08.19-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.097-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.26 Mb
95.08.22-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.098-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.96 Mb
95.09.03-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.099-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.77 Mb
95.09.13-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.100-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.23 Mb
95.09.17-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.101-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.1 Mb
95.09.20-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.102-Ostad.Mahdi.Memarian.mp38.28 Mb
95.10.04-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.103-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.37 Mb
95.10.08-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.104-Ostad.Mahdi.Memarian.mp37.94 Mb
95.10.11-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.105-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.62 Mb
95.10.18-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.106-Ostad.Mahdi.Memarian.mp312.48 Mb
95.10.22-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.107-Ostad.Mahdi.Memarian.mp312.47 Mb
95.10.29-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.108-Ostad.Mahdi.Memarian.mp313.05 Mb
95.11.06-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.109-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.94 Mb
95.11.09-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.110-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.93 Mb
95.11.13-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.111-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.07 Mb
95.11.16-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.112-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.4 Mb
95.11.27-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.113-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.51 Mb
95.11.30-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.114-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.43 Mb
95.12.14-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.115-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.87 Mb
95.12.25-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.116-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.32 Mb
96.01.16-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.117-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.85 Mb
96.01.30-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.118-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.9 Mb
96.02.06-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.119-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.43 Mb
96.02.13-Oun-Masael-Nafs-EYN.15-P.23-J.120-Ostad.Mahdi.Memarian.mp38.55 Mb
96.02.16-Oun-Masael-Nafs-EYN.16-P.23-J.121-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.53 Mb
96.02.23-Oun-Masael-Nafs-EYN.17-P.23-J.122-Ostad.Mahdi.Memarian.mp37.87 Mb
96.02.30-Oun-Masael-Nafs-EYN.17-P.23-J.123-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.11 Mb
96.04.17-Oun-Masael-Nafs-EYN.17-P.23-J.124-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.6 Mb
96.04.21-Oun-Masael-Nafs-EYN.17-P.23-J.125-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.39 Mb
96.04.31-Oun-Masael-Nafs-EYN.17-P.23-J.126-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.98 Mb
96.05.04-Oun-Masael-Nafs-EYN.17-P.23-J.127-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.89 Mb
96.05.21-Oun-Masael-Nafs-EYN.18-P.23-J.128-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.96 Mb
96.05.25-Oun-Masael-Nafs-EYN.18-P.23-J.129-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.07 Mb
96.05.28-Oun-Masael-Nafs-EYN.18-P.23-J.130-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.13 Mb
96.06.11-Oun-Masael-Nafs-EYN.18-P.23-J.131-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.49 Mb
96.07.15-Oun-Masael-Nafs-EYN.18-P.23-J.133-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.2 Mb
96.07.19-Oun-Masael-Nafs-EYN.18-P.23-J.134-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.3 Mb
96.07.22-Oun-Masael-Nafs-EYN.18-P.23-J.135-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.39 Mb
96.08.06-Oun-Masael-Nafs-EYN.18-P.23-J.136-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.69 Mb
96.08.24-Oun-Masael-Nafs-EYN.18-P.23-J.137-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.1 Mb
96.09.01-Oun-Masael-Nafs-EYN.18-P.23-J.138-Ostad.Mahdi.Memarian.mp313.09 Mb
96.09.22-Oun-Masael-Nafs-EYN.18-P.23-J.139-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.26 Mb
96.10.02-Oun-Masael-Nafs-EYN.19-P.23-J.140-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.6 Mb
96.10.06-Oun-Masael-Nafs-EYN.19-P.23-J.141-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.91 Mb
96.10.09-Oun-Masael-Nafs-EYN.19-P.23-J.142-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.64 Mb
96.10.13-Oun-Masael-Nafs-EYN.19-P.23-J.143-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.74 Mb
96.10.20-Oun-Masael-Nafs-EYN.20-P.23-J.144-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.83 Mb
96.10.23-Oun-Masael-Nafs-EYN.20-P.23-J.145-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.55 Mb
96.10.27-Oun-Masael-Nafs-EYN.20-P.23-J.146-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.67 Mb
96.10.30-Oun-Masael-Nafs-EYN.21-P.23-J.147-Ostad.Mahdi.Memarian.mp38.25 Mb
96.11.07-Oun-Masael-Nafs-EYN.21-P.23-J.148-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.26 Mb
96.11.14-Oun-Masael-Nafs-EYN.21-P.23-J.149-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.28 Mb
96.11.21-Oun-Masael-Nafs-EYN.21-P.23-J.150-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.19 Mb
96.11.25-Oun-Masael-Nafs-EYN.21-P.23-J.151-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.13 Mb
96.11.28-Oun-Masael-Nafs-EYN.21-P.23-J.152-Ostad.Mahdi.Memarian.mp312.26 Mb
96.12.10-Oun-Masael-Nafs-EYN.21-P.23-J.153-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.14 Mb
96.12.12-Oun-Masael-Nafs-EYN.21-P.23-J.154-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.72 Mb
96.12.26-Oun-Masael-Nafs-EYN.21-P.23-J.155-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.36 Mb
97.01.18-Oun-Masael-Nafs-EYN.21-P.23-J.156-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.21 Mb
97.01.29-Oun-Masael-Nafs-EYN.21-P.23-J.157-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.96 Mb
97.02.01-Oun-Masael-Nafs-EYN.22-P.23-J.158-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.44 Mb
97.02.05-Oun-Masael-Nafs-EYN.22-P.23-J.159-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.26 Mb
97.02.15-Oun-Masael-Nafs-EYN.24-P.25-J.160-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.59 Mb
97.02.19-Oun-Masael-Nafs-EYN.24-P.25-J.161-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.28 Mb
97.02.22-Oun-Masael-Nafs-EYN.24-P.25-J.162-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.4 Mb
97.04.02-Oun-Masael-Nafs-EYN.24-P.25-J.163-Ostad.Mahdi.Memarian.mp312.16 Mb
97.04.06-Oun-Masael-Nafs-EYN.24-P.25-J.164-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.54 Mb
97.04.09-Oun-Masael-Nafs-EYN.24-P.25-J.165-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.92 Mb
97.04.13-Oun-Masael-Nafs-EYN.24-P.25-J.166-Ostad.Mahdi.Memarian.mp37.94 Mb
97.04.16-Oun-Masael-Nafs-EYN.25-P.25-J.167-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.57 Mb
97.04.20-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.25-P.25-J.168-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.52 Mb
97.04.27-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.25-P.25-J.169-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.75 Mb
97.05.06-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.25-P.25-J.170-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.38 Mb
97.05.17-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.26-P.25-J.171-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.84 Mb
97.05.24-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.26-P.25-J.172-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.04 Mb
97.05.27-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.27-J.173-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.94 Mb
97.06.10-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.27-J.174-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.54 Mb
97.07.24-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.27-J.175-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.7 Mb
97.08.05-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.28-J.176-Ostad.Mahdi.Memarian.mp38.95 Mb
97.08.09-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.28-J.177-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.3 Mb
97.08.12-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.28-J.178-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.2 Mb
97.08.23-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.28-J.179-Ostad.Mahdi.Memarian.mp313.64 Mb
97.08.26-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.28-J.180-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.21 Mb
97.08.30-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.28-J.181-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.27 Mb
97.09.10-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.28-J.182-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.88 Mb
97.09.14-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.28-J.183-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.9 Mb
97.09.17-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.28-J.184-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.41 Mb
97.09.28-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.28-J.185-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.58 Mb
97.10.01-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.28-J.186-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.61 Mb
97.10.05-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.28-J.187-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.38 Mb
97.10.15-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.29-J.188-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.48 Mb
97.10.19-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.29-J.189-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.14 Mb
97.10.22-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.29-J.190-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.25 Mb
97.11.06-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.30-J.191-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.33 Mb
97.11.13-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.30-J.192-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.2 Mb
97.11.17-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.30-J.193-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.08 Mb
97.11.24-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.30-J.194-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310 Mb
97.12.08-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.30-J.195-Ostad.Mahdi.Memarian.mp312.84 Mb
97.12.11-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.30-J.196-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.92 Mb
97.12.25-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.30-J.197-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.48 Mb
98.01.03-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.30-J.198-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.09 Mb
98.01.17-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.30-J.199-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.72 Mb
98.01.24-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.30-J.200-Ostad.Mahdi.Memarian.mp314.17 Mb
98.01.28-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.30-J.201-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.2 Mb
98.02.04-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.30-J.202-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.75 Mb
98.02.07-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.30-J.203-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.55 Mb
98.02.11-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.30-J.204-Ostad.Mahdi.Memarian.mp312.22 Mb
98.02.14-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.30-J.205-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.28 Mb
98.03.22-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.30-J.206-Ostad.Mahdi.Memarian.mp39.74 Mb
98.03.24-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.31-J.207-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.47 Mb
98.04.01-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.31-J.208-Ostad.Mahdi.Memarian.mp310.88 Mb
98.04.05-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.31-J.209-Ostad.Mahdi.Memarian.mp311.36 Mb
98.04.12-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.31-J.210-Ostad.Mahdi.Memarian.mp312.25 Mb
98.04.26-Oun-Masael-Nafs-Jeld2-EYN.31-J.210-Ostad.Mahdi.Memarian.mp313.6 Mb

مطالب مرتبط
4 نظرات
 1. mohammadmahdi می گوید

  سلام ببخشید لطفا بگویید کتاب عیون قبل یا بعد چه کتاب هایی باید خوانده شود.اجرتون با خدا

  1. مدیر سایت2 می گوید

   سلام بعداز صدکلمه یعنی لااقل صدکلمه راخوانده باشید.

 2. Reza می گوید

  سلام علیکم با تشکر از زحماتی که متقبل می شوید آخرین فایل عیون اجرا نمی شود لطفا مجددا بارگزاری شود.

  1. مدیر سایت2 می گوید

   با سلام
   فایل هایی که به صورت m4a هستند در کامپیوتر به راحتی اجرا می شوند و در موبایل نیز از برنامه vlc میتوانید استفاده کنید.
   با این حال فایل را دوباره تبدیل به mp3 و بارگزاری کردم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.