صد کلمه در معرفت نفس حضرت علامه حسن زاده آملی

به شرح استاد محمد مهدی معماریان :
صدکلمه در معرفت نفس که کتاب موجز ومختصریست حاوی مطالب عمده ای در مباحث معرفت نفس است که طی واردی الهی به صاحب کتاب یعنی علامه حسن حسن زاده آملی (حفظه الله)عنایت شده است.که تمام مباحث معرفت نفس درآن گنجانده شده وبقول خود علامه برای خاطر عاطر عزیزی که شائق اعتلای به ذروه معرفت نفس است بسند است.
که ما سعی کرده ایم بقدر بضاعت مزجاه خویش بشرح آن بپردازیم تا چه قبول افتد وچه در نظر آید.

 • قابل توجه عزیزان : برای شروع دروس وسیر مطالعاتی به ترتیب زیرعمل کنید:

۱- مقدمه معرفت نفس
۲- صد کلمه در معرفت نفس
۳- آغاز و انجام
۴- مدارج و معارج
۵- انسان و قرآن
۶- انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه
۷- عیون مسائل نفس

00014

 

دانلود جلسات به ترتیب:

 

نام فایل / لینکحجم
84-07-02-Sad-Kalameh-Dar-Marefat-Nafs-Kalameh-001-Ostad-Mahdi-Memariyan.mp313.25 Mb
84-07-09-Sad-Kalameh-Dar-Marefat-Nafs-Kalameh-002-Ostadi-Mahdi-Memariyan.mp312.44 Mb
84-07-16-Sad-Kalameh-Dar-Marefat-Nafs-Kalameh-003-Ostad-Mahdi-Memariyan.mp311.69 Mb
84-07-23-Sad-Kalameh-Dar-Marefat-Nafs-Kalameh-004-Ostad-Mahdi-Memariyan.mp311.71 Mb
84-08-21-Sad Kalameh-Dar-Marefat-Nafs-Kalameh-005-Ostad-Mahdi Memariyan.mp313.25 Mb
84-08-28-Sad-Kalameh-Dar-Marefat-Nafs-Kalameh-006-Ostad-Mahdi-Memariyan.mp312.18 Mb
84-09-05-Sad-Kalameh-Dar-Marefat Nafs-Kalameh-008-Ostad-Mahdi-Memariyan.mp310.57 Mb
84-09-12-Sad-Kalameh-Dar-Marefat-Nafs-Kalameh-009-Ostad-Mahdi-Memariyan.mp312.52 Mb
84-09-19-Sad-Kalameh-Dar-Marefat-Nafs-Kalameh-010-Ostad-Mahdi-Memariyan.mp313.84 Mb
84-10-03-Sad-Kalameh-Dar-Marefat-Nafs-Kalameh-013-Ostad-Mahdi-Memariyan.mp311.92 Mb
84-11-29-Sad-Kalameh-Dar-Marefat-Nafs-Kalameh-014-Ostad-Mahdi-Memariyan.mp315.69 Mb
84.12.06 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 014 Ostad . Mahdi Memariyan.mp313.3 Mb
84.12.13 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 014 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.7 Mb
84.12.20 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 014 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.33 Mb
84.12.27 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 014 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.55 Mb
85.02.02 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 015 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.72 Mb
85.05.10 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 016 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.24 Mb
85.05.24 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 016 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.63 Mb
85.06.07 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 017 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.13 Mb
85.06.14 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 017 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.71 Mb
85.06.21 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 018 Ostad . Mahdi Memariyan.mp39.99 Mb
85.07.04 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 020 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.2 Mb
85.07.18 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 021 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.27 Mb
85.08.01 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 022 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.3 Mb
85.08.23 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 024 Ostad . Mahdi Memariyan.mp315.52 Mb
85.08.30 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 025 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.67 Mb
85.09.28 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 027 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.38 Mb
85.10.05 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 028 Ostad . Mahdi Memariyan.mp313.89 Mb
85.10.12 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 029 Ostad . Mahdi Memariyan.mp314.02 Mb
85.10.26 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 030 Ostad . Mahdi Memariyan.mp314.37 Mb
85.11.24 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 030 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.2 Mb
86.01.14 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 031 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.71 Mb
86.01.21 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 031 Ostad . Mahdi Memariyan.mp313.19 Mb
86.01.28 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 032 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.56 Mb
86.02.11 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 033 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.75 Mb
86.02.25 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 033 Ostad . Mahdi Memariyan.mp314.18 Mb
86.05.16 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 037 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.02 Mb
86.05.23 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 038 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.51 Mb
86.08.08 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 039 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.76 Mb
86.08.15 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 040 Ostad . Mahdi Memariyan.mp37.97 Mb
86.09.13 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 041 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.06 Mb
86.09.13 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 042 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.27 Mb
86.11.09 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 042 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.01 Mb
86.11.16 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 043 Ostad . Mahdi Memariyan.mp39.18 Mb
86.11.23 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 044 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.13 Mb
86.11.30 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 045 Ostad . Mahdi Memariyan.mp39.67 Mb
86.12.07 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 046 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.43 Mb
86.12.14 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 047 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.39 Mb
87.01.20 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 048 Ostad . Mahdi Memariyan.mp39.82 Mb
87.02.03 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 049 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.7 Mb
87.03.07 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 050 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.76 Mb
87.03.14 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 051 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.09 Mb
87.03.21 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 051 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.33 Mb
87.03.28 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 051 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.31 Mb
87.04.14 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 052 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.27 Mb
87.05.09 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 052 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.8 Mb
87.06.05 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 053 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.69 Mb
87.07.23 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 053 Ostad . Mahdi Memariyan.mp39.11 Mb
87.07.30 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 054 Ostad . Mahdi Memariyan.mp37.84 Mb
87.08.07 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 055 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.71 Mb
87.08.14 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 056 Ostad . Mahdi Memariyan.mp39.53 Mb
87.08.14 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 057 Ostad . Mahdi Memariyan.mp32.02 Mb
87.08.28 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 058 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.43 Mb
87.09.05 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 059 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.57 Mb
87.09.12 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 059 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.67 Mb
87.10.03 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 060 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.89 Mb
87.11.01 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 061 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.07 Mb
87.11.15 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 061 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.26 Mb
87.11.29 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 061 Ostad . Mahdi Memariyan.mp37.01 Mb
87.12.20 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 062 Ostad . Mahdi Memariyan.mp38.93 Mb
87.12.27 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 062 Ostad . Mahdi Memariyan.mp38.94 Mb
88.01.18 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 063 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.88 Mb
88.02.01 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 064 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.96 Mb
88.02.08 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 064 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.14 Mb
88.02.15 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 064 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.71 Mb
88.02.29 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 064 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.6 Mb
88.03.05 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 064 Ostad . Mahdi Memariyan.mp39.32 Mb
88.03.26 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 064 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.03 Mb
88.04.02 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 065 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.33 Mb
88.04.09 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 066 Ostad . Mahdi Memariyan.mp313.08 Mb
88.04.23 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 067 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.79 Mb
88.04.30 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 067 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.77 Mb
88.05.13 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 068 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.52 Mb
88.05.27 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 069 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.6 Mb
88.06.31 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 070 Ostad . Mahdi Memariyan.mp39.97 Mb
88.06.31 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 071 Ostad . Mahdi Memariyan.mp33.96 Mb
88.07.07 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 071 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.18 Mb
88.07.14 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 072 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.18 Mb
88.07.28 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 072 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.59 Mb
88.08.05 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 073 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.33 Mb
88.08.12 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 074 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.68 Mb
88.08.19 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 075 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.85 Mb
88.08.26 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 075 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.23 Mb
88.09.03 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 076 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.36 Mb
88.09.24 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 077 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.78 Mb
88.10.15 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 077 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.61 Mb
88.10.22 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 077 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.11 Mb
88.10.29 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 077 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.67 Mb
88.11.20 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 077 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.91 Mb
88.11.27 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 077 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.4 Mb
88.12.11 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 077 Ostad . Mahdi Memariyan.mp34.47 Mb
88.12.11 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 078 Ostad . Mahdi Memariyan.mp35.71 Mb
88.12.18 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 078 Ostad . Mahdi Memariyan.mp35.27 Mb
88.12.18 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 079 Ostad . Mahdi Memariyan.mp33.29 Mb
89.01.17 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 080 Ostad . Mahdi Memariyan.mp38.92 Mb
89.01.31 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 081 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.57 Mb
89.02.14 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 082 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.34 Mb
89.02.21 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 083 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.55 Mb
89.02.28 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 084 Ostad . Mahdi Memariyan.mp313.04 Mb
89.03.04 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 084 Ostad . Mahdi Memariyan.mp314.54 Mb
89.03.11 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 084 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.2 Mb
89.03.18 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 084 Ostad . Mahdi Memariyan.mp314.21 Mb
89.03.25 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 084 Ostad . Mahdi Memariyan.mp313.79 Mb
89.04.08 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 084 Ostad . Mahdi Memariyan.mp313.82 Mb
89.04.23 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 085 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.81 Mb
89.05.19 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 086 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.87 Mb
89.06.30 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 087 Ostad . Mahdi Memariyan.mp36.06 Mb
89.07.13 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 088 Ostad . Mahdi Memariyan.mp39.48 Mb
89.08.04 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 089 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.67 Mb
89.08.11 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 090 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.32 Mb
89.08.25 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 090 Ostad . Mahdi Memariyan.mp37.13 Mb
89.09.02 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 091 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.95 Mb
89.09.09 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 091 Ostad . Mahdi Memariyan.mp39.23 Mb
89.09.30 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 092 Ostad . Mahdi Memariyan.mp35.93 Mb
89.09.30 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 093 Ostad . Mahdi Memariyan.mp33.45 Mb
89.10.14 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 093 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.8 Mb
89.10.21 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 094 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.02 Mb
89.11.19 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 095 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.3 Mb
89.12.03 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 096 Ostad . Mahdi Memariyan.mp39.84 Mb
89.12.10 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 097 Ostad . Mahdi Memariyan.mp39.45 Mb
89.12.17 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 098 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.55 Mb
90.01.23 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 098 Ostad . Mahdi Memariyan.mp310.88 Mb
90.02.06 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 098 Ostad . Mahdi Memariyan.mp36.01 Mb
90.02.06 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 099 Ostad . Mahdi Memariyan.mp37.13 Mb
90.02.13 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 099 Ostad . Mahdi Memariyan.mp38.99 Mb
90.02.20 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 099 Ostad . Mahdi Memariyan.mp32.45 Mb
90.02.20 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Kalameh . 100 Ostad . Mahdi Memariyan.mp36.59 Mb
90.03.03 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs chekedeh . 001 Ostad . Mahdi Memariyan.mp313.96 Mb
90.03.17 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs chekedeh . 002 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.25 Mb
90.03.24 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs chekedeh . 003 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.32 Mb
90.03.31 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs chekedeh . 004 Ostad . Mahdi Memariyan.mp311.06 Mb
90.04.14 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs chekedeh . 005 Ostad . Mahdi Memariyan.mp39.81 Mb
90.04.21 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs chekedeh . 006 Ostad . Mahdi Memariyan.mp39.73 Mb
90.04.28 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs chekedeh . 007 Ostad . Mahdi Memariyan.mp312.44 Mb
90.05.04 Sad Kalameh Dar Marefat Nafs Divane Ashar Ostad . Mahdi Memariyan.mp311 Mb

 

مطالب مرتبط
15 نظرات
 1. طاهر می گوید

  خدا رو شکر میکنم که بالاخره اون چیزی که میخاستم رو پیدا کردم. سخنرانی بدون حاشیه و کاملا مفید.
  دیگه وسط صحبت ها خبری از داستان و خاطره متفرقه نیست، خیلی عالیه.
  دست شما درد نکنه.
  التماس دعا..

 2. سادات... می گوید

  عالیه… چندوقت بود میخواستم صدکلمه را شروع کنم ولی چون سی دی هاشو نداشتم جور نمیشد. ولی با این سایتی که افتتاح کردید همه چی در دسترسه.واقعا از زحماتتون تشکر میکنم. اجرتون با جدم…

 3. سادات... می گوید

  عاااالی بود…چند وقته میخوام صدکلمه را شروع کنم ولی چون سی دی هاشو نداشتم قسمت نمیشد بخونم ولی با این سایتی که راه اندازی کردین همه چی در دسترسه.واقعا ممنون.اجرتون با جدم…

 4. سعيدمحمدي می گوید

  واقعا تشکر میکنم از استاد بزرگوار که با صبر و حوصله و مفید مطالب را مطرح کرده اند افسوس میخورم که دیر شناختم ولی با توکل بر خدا. در هر صورت ممنونم خدا اجر ایشون رو باید بده

 5. مصطفی زمان بیگی می گوید

  خدا قوت ، متشکرم از زحمات شما ، خیلی خیلی سپاسگذارم…

 6. سروش می گوید

  بسیارممنون از زحمات شما اجر شما مزید کار شما در راه علم و معرفت و اعتلای مقام انسانی مردم شایسته تقدیر و تقدیس است

 7. majid می گوید

  وااااااقعا کتاب خوبیه.حداقل رو من که اثر گذاشته

 8. مسلم ناصری قصرقجر می گوید

  سلام براستادعزیزوحضرت علامه ودست اندرکاران سایت وزین ادبستاان معرفت مطالب بینهایت عالیست انشاالله باعث بقای عمرباعزت وتوشه آخرتتان باشد.آمین

 9. mohammad می گوید

  سلام.خسته نباشید.ببخشید.شرح کلمه ۲۳ و ۲۶ موجود نیست.لطفا راهنمایی کنید.چون از شرح کلمه ۲۲ رفته به۲۴ و همین طور از شرح کلمه ۲۵ رفته به ۲۷٫

  1. مدیر سایت2 می گوید

   با سلام
   متاسفانه بعضی جلسات ضبط نشده.

 10. جعفری می گوید

  از زحمات شما تشکر می کنم اجرکم علی الله

 11. عبدالرخمان می گوید

  سلام

  با عرض خسته نباشی

  جلسات کاملا؟

  1. مدیر سایت2 می گوید

   با سلام
   بله جلسات کامل هستند

 12. Reza می گوید

  سلام
  ایا همه کتاب معرفت نفس حضرت علامه روحی له الفدا را پوشش میدهد؟ یا هنوز نا کامله؟
  با تشکر …. اجرتان با آقا صاحب الزمان

  1. مدیر سایت2 می گوید

   با سلام
   این جلسات شرح کتاب صد کلمه در معرفت نفس است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.