عنوان صفحه

امام حسین (ع)

مراسم اربعین

تمامی مراسم اربعین از سال 86 در این پست قرار گرفت. سال 86 سال 87 جلسه 1 سال 87 جلسه 2 سال 89  سال 90 سال 91 جلسه 1 موضوع : تفسیر سوره مریم آیه اول سال 91 جلسه 2 موضوع : تفسیر سوره مریم آیه اول سال 92 موضوع اسامی امامان سال 93 موضوع تفسیر سوره کهف سال 94 سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان.
ادامه مطلب ...