عنوان صفحه

جلسات هفتگی

آخرین مراسم ها

جلسات قبلی را میتوانید از این پست دانلود کنید. از این پس آخرین جلسات از مراسم هفتگی در این پست قرار خواهد گرفت. همچنین جلساتی که مربوط به شرح کتاب توحید اصول کافی می باشد در پست شرح اصول کافی کتاب توحید قرار می گیرند.
ادامه مطلب ...