عنوان صفحه

کتب

کتاب سه رساله عرفانی

کتاب سه رساله عرفانی از سه عارف ربانی این وجیزه حاوی سه رساله از سه عارف بزرگ است. اولی رساله‌ایست از جناب شیخ استاد مصطفی بن اسماعیل حبشی المدنی که حاوی کلماتی است از عرفای مختلف در زمینه ارادت مرید به استاد خویش، دومی رساله‌ایست از صدرالدین قونوی در مبدأ و معاد و سومی رساله‌ایست از جناب ابومدین در معارف الهیه. سایت ادبستان…
ادامه مطلب ...