عنوان صفحه

آثار

حدیث واقعه

بسم الله الرحمن الرحیم یک قافله زعطرگل یاس میرود ازدیده خزان بخدا می سپارمش این مرغکان سبز مهاجر براستی سوی کدام بیشه نادیده می پرند من در ورای باور ایشان گریستم درسوگ تشنه کامی باران گریستم یک تکسوار خسته ویک دشت بیکسی یک حلق تشنه کام ودوصد تیغ آبدار گوئی برای کوفه دگر میهمان رسید کین سان به پیشوازقدومش دویده اند یک کاروان زخون خدا…
ادامه مطلب ...