تفسیر سوره طه ماه رمضان ۱۳۹۸

تفسیر قرآن به شرح استاد محمد مهدی معماریان ساوجی: در این مجموعه تفسیری اگرچه از تفاسیر مختلف روایی و فلسفی و عرفانی استفاده میشود لکن بیشتر ناظر به نظریات تفسیری مجمع البیان و المیزان هستیم. و البته گاهی بغیر از مباحث تفسیری به وجه…

شرح فص حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه

به شرح استاد محمد مهدی معماریان : فص فاطمیه گوهر گرانبهایست که در عالم علم نظیری برای آن نیست که خداوند برمومنان این عصر منت نهاده و این صحیفه عرشی را توسط علامه ذوالفنون دهر نمایان نموده آنکس که زکوی آشنایست داند که متاع ما…

شاخصه های شرک و علت آن قسمت چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم شاخصه های شرک و علت آن قسمت چهارم این کلیپ شامل موارد ذیل است تعریف شرک و اقسام آن شاخصه های شرک و مشترکاتی بین نحله های مشرکانه اسطوره های مشکرانه نقد نظریه تکامل و نظر آنان در پیدایش شرک توحید…

شاخصه های شرک و علت آن قسمت سوم

بسم الله الرحمن الرحیم شاخصه های شرک و علت آن قسمت سوم این کلیپ شامل موارد ذیل است تعریف شرک و اقسام آن شاخصه های شرک و مشترکاتی بین نحله های مشرکانه اسطوره های مشکرانه نقد نظریه تکامل و نظر آنان در پیدایش شرک توحید اصل…

شاخصه های شرک و علت آن قسمت دوم

بسم الله الرحمن الرحیم شاخصه های شرک و علت آن قسمت دوم این کلیپ شامل موارد ذیل است تعریف شرک و اقسام آن شاخصه های شرک و کشترکاتی بین نحله های مشرکانه اسطوره های مشکرانه نقد نظریه تکامل و نظر آنان در پیدایش شرک توحید اصل…

شاخصه های شرک و علت آن قسمت اول

بسم الله الرحمن الرحیم شاخصه های شرک و علت آن قسمت اول این کلیپ شامل موارد ذیل است تعریف شرک و اقسام آن شاخصه های شرک و کشترکاتی بین نحله های مشرکانه اسطوره های مشکرانه نقد نظریه تکامل و نظر آنان در پیدایش شرک توحید اصل…

حدیث واقعه

بسم الله الرحمن الرحیم یک قافله زعطرگل یاس میرود ازدیده خزان بخدا می سپارمش این مرغکان سبز مهاجر براستی سوی کدام بیشه نادیده می پرند من در ورای باور ایشان گریستم درسوگ تشنه کامی باران گریستم یک تکسوار خسته ویک دشت بیکسی یک حلق تشنه…

تفسیر سوره طه ماه رمضان ۱۳۹۷

تفسیر قرآن به شرح استاد محمد مهدی معماریان ساوجی: در این مجموعه تفسیری اگرچه از تفاسیر مختلف روایی و فلسفی و عرفانی استفاده میشود لکن بیشتر ناظر به نظریات تفسیری مجمع البیان و المیزان هستیم. و البته گاهی بغیر از مباحث تفسیری به وجه…

تفسیر سوره یس ماه رمضان ۱۳۹۷

تفسیر قرآن به شرح استاد محمد مهدی معماریان ساوجی: در این مجموعه تفسیری اگرچه از تفاسیر مختلف روایی و فلسفی و عرفانی استفاده میشود لکن بیشتر ناظر به نظریات تفسیری مجمع البیان و المیزان هستیم. و البته گاهی بغیر از مباحث تفسیری به وجه…