مدارج ومعارج حضرت علامه حسن زاده آملی

به شرح استاد محمد مهدی معماریان : مدارج ومعارج این رساله مختصریست از مباحثی که در کتاب انسان وقرآن حضرت علامه مطرح نموده اند که شامل مطالب مربوط به درجات قرآن است که با بیانی شیرین با معارج انسانی تطبیق یافته است که آیات وروایات فراوانی در…

جلسات مقدماتی معرفت نفس

به شرح استاد محمد مهدی معماریان: در این جلسات مباحث فشرده ای ازمعرفت نفس مطرح میشودکه حاوی مبحث تجرد نفس ناطقه اعم از تجرد برزخی و تجرد عقلانی و تجرد فوق عقلی نفس است وهمچنین مباحث مربوط به عالم برزخ اعم از برزخ نزولی و صعودی است و دیگر…

تفسیر سوره معارج ماه رمضان ۱۳۸۷

تفسیر قرآن به شرح استاد محمد مهدی معماریان: در این مجموعه تفسیری اگرچه از تفاسیر مختلف روایی و فلسفی و عرفانی استفاده میشود لکن بیشتر ناظر به نظریات تفسیری مجمع البیان و المیزان هستیم. و البته گاهی بغیر از مباحث تفسیری به وجه خاص به…

تفسیر سوره نباء ماه رمضان ۱۳۸۶

تفسیر قرآن به شرح استاد محمد مهدی معماریان: در این مجموعه تفسیری اگرچه از تفاسیر مختلف روایی و فلسفی و عرفانی استفاده میشود لکن بیشتر ناظر به نظریات تفسیری مجمع البیان و المیزان هستیم. و البته گاهی بغیر از مباحث تفسیری به وجه خاص به…