فاطمیه دوم

شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)بانوی عصمت وطهارت را بر همه شعیان ومحبان آن حضرت تسلیت عرض می کنیم.

فاطمیه دوم ۱۳۹۳/۱/۱۴

موضوع سخرانی: شرک

جلسه ۰۱ دانلود

موضوع سخرانی: هویت شیعه به چیست؟

جلسه ۰۲ دانلود

ارسال یک پاسخ